Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGUYỄN THỊ SINH, Mã số thuế: 0312951177, được thành lập ngày 01/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 125 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 2001350427

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 1500214040

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0401544889

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0316858436

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0312591301

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0312591118

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0310580304

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0310373001

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0109214708

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0105782925

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 0104545230

NGUYỄN THỊ SÁP

Mã số thuế: 0105831481

NGUYỄN THỊ SÁNH

Mã số thuế: 5701723912

NGUYỄN THỊ SÁNH

Mã số thuế: 1702219235

NGUYỄN THỊ SÁNH

Mã số thuế: 0104963365

NGUYỄN THỊ SÁNH

Mã số thuế: 0104793385

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 8170060730

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 4500649784

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0316278555

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0311303977

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0310621913

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0109604401

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0107166086

NGUYỄN THỊ SÁNG

Mã số thuế: 0104537536

NGUYỄN THỊ SY

Mã số thuế: 0105087368

NGUYỄN THỊ SUỐT

Mã số thuế: 8528186854

NGUYỄN THỊ SUỐT

Mã số thuế: 5702043483

NGUYỄN THỊ SUYẾN

Mã số thuế: 0315513950

NGUYỄN THỊ SUNG

Mã số thuế: 0202077238

NGUYỄN THỊ SOẠN

Mã số thuế: 0106456459

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 1201218230

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 0311287411

NGUYỄN THỊ SON

Mã số thuế: 0311232684

NGUYỄN THỊ SONG

Mã số thuế: 0311392991

NGUYỄN THỊ SONG ĐÀO

Mã số thuế: 8431539898

NGUYỄN THỊ SONG NGA

Mã số thuế: 0600593104-003

NGUYỄN THỊ SONG NGA

Mã số thuế: 0600144187-009

NGUYỄN THỊ SONG HƯƠNG

Mã số thuế: 0106513065

NGUYỄN THỊ SONG HOÀ

Mã số thuế: 0103011701-001

NGUYỄN THỊ SONG DUYÊN

Mã số thuế: 8465430384

NGUYỄN THỊ SOI

Mã số thuế: 0800989921

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 2902103053

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 0316586736

NGUYỄN THỊ SOA

Mã số thuế: 0310027668

NGUYỄN THỊ SIÊNG

Mã số thuế: 0401565536

NGUYỄN THỊ SIÊNG (MỸ XUYÊN)

Mã số thuế: 8498258185

NGUYỄN THỊ SIÊM

Mã số thuế: 0106534481

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 8480895426

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 5000885376

NGUYỄN THỊ SINH

Mã số thuế: 0801359104

Tìm thông tin Doanh nghiệp