Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ VĂN CHUNG, Mã số thuế: 0105870843, được thành lập ngày 25/04/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 10 phúc lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 0105189049

LÊ VĂN CƯỜNG (THIÊN ÂN)

Mã số thuế: 6400421959

LÊ VĂN CƯƠNG

Mã số thuế: 6400229821

LÊ VĂN CƯƠNG

Mã số thuế: 0202006702

LÊ VĂN CƯ

Mã số thuế: 1101990041

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 5702054894

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 3702991540

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 3002232347

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 2802934061

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 0801061491

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 0316678521

LÊ VĂN CÔNG

Mã số thuế: 0201858052

LÊ VĂN CÒN

Mã số thuế: 0311063235

LÊ VĂN CUNG

Mã số thuế: 0109612836

LÊ VĂN CHỨC

Mã số thuế: 8158594905

LÊ VĂN CHỌN

Mã số thuế: 0311295194

LÊ VĂN CHƯƠNG

Mã số thuế: 8160867211

LÊ VĂN CHƯƠNG

Mã số thuế: 3301304487

LÊ VĂN CHƯƠNG

Mã số thuế: 0109532436

LÊ VĂN CHƯƠNG (VÃNG LAI)

Mã số thuế: 0900865528

LÊ VĂN CHƠN

Mã số thuế: 0311330219

LÊ VĂN CHÓNG

Mã số thuế: 0105412025

LÊ VĂN CHÍ

Mã số thuế: 0311083993

LÊ VĂN CHÍN

Mã số thuế: 0106600977

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 8121848247

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 6400363087

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 2802931744

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 0314881542

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 0105067178

LÊ VĂN CHÍNH

Mã số thuế: 0104529158

LÊ VĂN CHÍ HUY

Mã số thuế: 0316638342

LÊ VĂN CHÌU

Mã số thuế: 0901103709

LÊ VĂN CHÂU

Mã số thuế: 5901144398

LÊ VĂN CHÂU

Mã số thuế: 2700933132

LÊ VĂN CHÂU

Mã số thuế: 0309814396

LÊ VĂN CHÂN

Mã số thuế: 8129612282

LÊ VĂN CHÂM

Mã số thuế: 0312790836

LÊ VĂN CHÂM

Mã số thuế: 0104654952

LÊ VĂN CHUỐI

Mã số thuế: 1402160742

LÊ VĂN CHUẨN

Mã số thuế: 0105696659

LÊ VĂN CHUYÊN

Mã số thuế: 0900861354

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 8094083571

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 2802338848

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 2500441461

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0202071388

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0106707487

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0106610929

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0106461508

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0106444277

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 0106012319

Tìm thông tin Doanh nghiệp